Tuesday, January 27th, 2015

 

Samuh Lagnotsav by SantKrupa Satsang Parivar at Dahod

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg


26 January Celebration At Dahod

26 January Celebration at Dahod(Photo Courtasy by: Manish Jain)Regards……આભાર….Gopi Sheth (U.S.A) & Sachin Desai (Dahod)M:- 856-438-0021    &  M: 094265 95111E-mail: dostiyaarki@gmail. com  &  sachindahod@gmail.com    


26 January Celebration At Dahod

26 January Celebration at Dahod(Photo Courtasy by: Manish Jain)Regards……આભાર….Gopi Sheth (U.S.A) & Sachin Desai (Dahod)M:- 856-438-0021    &  M: 094265 95111E-mail: dostiyaarki@gmail. com  &  sachindahod@gmail.com