દાહોદ જૈન સંઘ દ્વારા ગુરુસપ્તમીની ઉજવણીના ભાગ રૂપે શોભા યાત્રા કાઢવામાં આવી

Himanshu Parmar Dahod
દાહોદ જૈન સંઘ દ્વારા ગુરુસપ્તમીની ઉજવણીના ભાગ રૂપે શોભા યાત્રા કાઢવામાં


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: