દાહોદમાં દ્રષ્ટિ નેત્રાલય દ્વારા કેમ્પ

દ્રષ્ટિ નેત્રાલય દાહોદ દ્વારા આજરોજ તા. ૧૮મી એપ્રિલથી ૩૦મી મે સુધીના શરૂ થયેલ મેગા મફત નેત્રયજ્ઞા મોતીયાના ઓપરેશન કેમ્પમાં દ્રષ્ટિ નેત્રાલય દાહોદ,,….
Source: New feed


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: