સ્વ. શેઠ શ્રી ધનાલાલજી માણેકલાલ શાહ (ગંગ) અરિહંત શરણે થયા છે

બેસણું
સ્વ. શેઠ શ્રી ધનાલાલજી ગંગ (રાજકમલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ) 
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦, મંગળવાર ના દિવસે અરિહંત શરણે થાય છે.
સદ્દગતનું બેસણું : તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦, શનિવારના દિવસે અણુનગર, પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે સાંજના ૦૪:૦૦ કલાક થી ૦૬:૦૦ સુધી રાખેલ છે.


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: