દાહોદ બ્રેકીંગ : દાહોદ શહેર પોલીસ દ્વારા લોકડાઉનના પગલે વધુ આકરી બની

દાહોદ જિલ્લાના મુખ્ય નગર દાહોદ શહેરના મુખ્ય માર્ગો તેમજ ગળીઓમાં હવે ડ્રોન કેમેરા થી નજર રાખશે દાહોદ પોલીસ. આ ડ્રોન કેમેરાની નજરમાં આવનાર લોકો સામે દાહોદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા જાહેેેરનામાંનો ભંગ કરવા બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: