દાહોદના વિકાસના પ્રાણ પ્રશ્નોના કાયમી ઉકેલમાં સેવાતી નિષ્ક્રિયતા

ઉદ્યોગ ગૃહો અને અપુરતી સિંચાઈ સુવિધાથી પ્રજાને સ્થળાંતરની પડતી ફરજ……
Source: New feed


Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: